Lista aktualnościKsięgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?
2013-11-04 | 08:59
Zasadą jest, że od powstałych zaległości podatkowych fiskus nalicza odsetki. Wyjątkiem są sytuacje gdy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Aktualnie opłata ta wynosi 6,60 zł. Wówczas fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę w związku z powstaniem zaległości podatkowej.
Emeryt też może być przedsiębiorcą
2013-10-29 | 12:52
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Oznacza to, że emeryt może na takich samych zasadach jak każda inna osoba rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, najkorzystniej w formie ks...
Księgowość: rozliczenie duplikatu faktury za media
2013-10-25 | 11:17
W pracy naszego biura rachunkowego jak bumerang powraca temat rozliczenia VATu z duplikatów faktur za tzw. media.Informujemy zatem, że w sytuacji otrzymania duplikatu faktury za media, wynikający z niej podatek VAT winien zostać odliczony w terminie płatności jaki został określony w duplikacie lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.Jeżeli wspomniane wyż...
Przedawnienie wierzytelności a koszty podatkow
2013-10-23 | 11:09
Co zrobić z przeterminowanymi wierzytelnościami, których podatnik nie jest w stanie odzyskać? Czy mogą one stanowić koszty podatkowe i być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR)? Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnione wierzytelności nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Tylko wierzytelności, kt...
Księgowa podpowiada: sprawdź czy ty też musisz zmienić urząd skarbowy.
2013-10-21 | 09:40
Od kilku lat, obok "zwykłych" urzędów skarbowych, funkcjonują również takie "wyspecjalizowane". Aby sprawdzić jaki podatnik podlega pod urząd wyspecjalizowany, księgowość odsyła do art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz informuje, że wśród nich znajdują się m.in. osoby prawne, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, o równowa...
Księgowość dla każdego: opłata za interpretację indywidualną
2013-10-16 | 14:35
Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł. W przypadku gdy w składanym wniosku będą występowały odrębne stany faktyczne bądź zdarzenia przyszłe, wówczas opłata w wysokości 40,00 zł pobrana zostanie od każdego z nich.Opłatę należy uregulować do 7 dni od dnia złożenia wniosku....
Termin złożenia VAT-Z
2013-10-14 | 09:44
W związku z zapytaniami, księgowość biura rachunkowego LCConsulting informuje, że podatnicy, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, mają obowiązek zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z.Zgłoszenie to stanowi podstawę do wykreślenia z rejestru podatników VAT.Niestety nie określono terminu, w jakim należy zło...
Księgowość dla każdego: jak poprawić fakturę.
2013-10-10 | 09:34
Czy wiesz co zrobić w sytuacji, gdy sprzedawca wystawiający Ci fakturę pomyli Twoje dane?Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą bądź oznaczeniem towaru, może wystawić notę korygującą.Każda księgowa musi jedna...
Księgowa podpowiada: telewizor w kosztach podatkowych
2013-10-08 | 12:54
Czy zaksięgowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów telewizora, który ma służyć wykonywanej działalności gospodarczej jest prawidłowe?Jeżeli podatnik umieści telewizor w biurze firmy, ale nie będzie w stanie udowodnić, że poniesiony na ten cel wydatek przyczynia się do osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, wówcza...
Jak zaksięgować zakup materiałów budowalnych?
2013-10-04 | 17:23
Jeden z Klientów naszego biura rachunkowego, celem wykonania usługi budowlanej, dokonał zakupu materiałów takich jak cement, gwoździe, farby itd. Zastanawiał się jak księgowo zaewidencjonować ten zakup, tzn. w której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów go wpisać.Każda księgowa powinna wówczas poinformować, że materiały spełniające definicję rozporządzeni...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20